De thi toan lop 2 hoc ki 2 - de 02 | Đề thi toán lớp 2 học kì 2 - đề 02

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM : MÔN TOÁN - LỚP 2
1. Tính nhẩm:
3 x 5 = 24 : 4 =
4 x 6 = 18 : 3 =
5 x 5 = 45 : 5 =
5 x 8 = 32 : 4 =
2. Điền tiếp các số vào chỗ chấm thích hợp :
a, 216 ; 218 ; 220 ; …......; ……..;
b, 310 ; 320 ; 330 ;……...;……...;
3. Đặt tính rồi tính :
432 + 246 341 + 46 972 – 430 679 – 47
4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
1 dm = ……..cm 1m = ………cm
5 dm + dm = …….dm 12 m 8 m = ………m
5. Lớp 2C có 36 bạn, chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?
6. Hình bên có mấy hình tam giác:

a. 4 hình tam giác
b. 5 hình tam giác
c. 6 hình tam giác
HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM
Câu 1: 2 điểm ( Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)
Câu 2: 1 điểm ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)
Câu 3: 2 điểm ( Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)
Câu 4: 2 điểm ( Đúng mỗi ý : 0,5 điểm)
Câu 5: 2 điểm
- Lời giải và phép tính thứ nhất đúng 0,75 điểm
- Lời giải và phép tính thứ hai đúng 1 điểm
- Đúng đáp số 0,25 điểm
Câu 6 : 1 điểm ( khoanh đúng vào ý b)
* Đối với Hs khuyết tật và Hs có nguy cơ lưu ban không yêu cầu làm câu 4,6.
Câu 1 : 3 điểm
Câu 2 : 2 điểm
Câu 3 : 3 điểm
Câu 4 : 2 điểm
Posted in: Lớp 2 HK 2 - ToánXem thêm....

View more latest threads same category: